about


our ID

full name: MoT+++
name: MoT+++

we are an independent-artist-run contemporary art space in Saigon, Vietnam. our fluid and responsive approach to programming prioritizes artists by acknowledging the creative process as often non-linear and divergent, encouraging them to experiment with the boundaries of their practice.

born as a project space in 2015, our list of +1s activities is expanding as the space continues to grow and evolve its artistic and collaborative practices.

in 2018 we co-founded A. Farm international art residency.


activities

MoT sound
+1 contemporary project
+1 nice place for experimentation
+1 museum by any other name
+1 library
+1 collective
+1 residency
+1 art advisory
+1 trash ♻ 🗑
+1..


locations

Saigon Domaine
1057 Binh Quoi, ward 28, district Binh Thanh, HCMC
+1 trash ♻ 🗑, an art warehouse

La Astoria 2
383 Nguyen Duy Trinh, ward Binh Trung Tay, district 2, HCMC
collective studio by Cam Xanh and Wu Chi Tsung, MoT+++ office and multi project space


collective

Aliansyah Caniago
Cam Xanh
Cian Duggan
Kim Duy
Wu-Chi-Tsung


team

Alessandra Dias
Kevin Knuepfer
Lan Vy
Luke Schneider
Maria Sowter
Tra My


philosophy

..multiple time dimensions appear to allow the breaking or re-ordering of cause-and-effect in the flow of any one dimension of time. this and conceptual difficulties with multiple physical time dimensions have been raised in modern analytic philosophy..

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_time_dimensions

về chúng toi


danh tính

họ và tên: MoT +++
tên: MoT +++

chúng tôi là một không gian nghệ thuật đương đại độc lập do nghệ sĩ điều hành ở Sài Gòn, Việt Nam. cách tiếp cận linh hoạt và nhạy bén của chúng tôi nhằm ưu tiên các nghệ sĩ bằng cách thừa nhận quá trình sáng tạo thường không tuyến tính và đa dạng, khuyến khích nghệ sĩ thử thách các ranh giới thực hành của mình.

ra đời như một không gian dự án vào năm 2015, danh sách các hoạt động +1 của chúng tôi dần mở rộng khi không gian tiếp tục phát triển các hoạt động và cộng tác nghệ thuật.

chúng tôi đồng sáng lập khu lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm vào năm 2018.


hoạt động

âm thanh thử nghiệm MoT
+1 dự án đương đại
+1 chỗ thử nghiệm cũng được
+1 bảo tàng với bất kể cái tên nào khác
+1 thư viện
+1 hợp tác xã
+1 khu lưu trú
+1 thùng rác ♻️ 🗑
+1..


địa điểm

Sài Gòn Domaine
1057 Bình Quới, quận Bình Thạnh, phường 28, TP.HCM
một nhà kho tác phẩm nghệ thuật +1 trash ♻️ 🗑

La Astoria 2
383 Nguyễn Duy Trinh, quận 2, phường Bình Trưng Tây, TP.HCM
xưởng hợp tác xã của Cẩm XanhWu Chi Tsung, văn phòng và không gian dự án đa năng của chúng tôi

hợp tác xã

Aliansyah Caniago
Cẩm Xanh
Cian Duggan
Kim Duy
Wu Chi-Tsung

 

tập thể

Alessandra Dias
Kevin Knuepfer
Lan Vy
Luke Schneider
Maria Sowter
Trà My


triết lý

.. đa chiều thời gian xuất hiện để cho phép phá vỡ hoặc sắp xếp lại nguyên nhân và kết quả trong dòng chảy của bất kỳ một chiều thời gian nào. điều này và những khó khăn về khái niệm với đa chiều thời gian vật chất đã được đề xuất trong triết học phân tích hiện đại ..

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_multi-dimensionnel