about


our ID

full name: MoT+++
name: MoT+++

we are an independent artist-run contemporary art space in Saigon, Vietnam. our fluid and responsive approach to programming prioritizes artists by acknowledging the creative process as often non-linear and divergent, encouraging them to experiment with the boundaries of their practice.

born as a project space in 2015, our list of +1s activities is expanding as the space continues to grow and evolve its artistic and collaborative practices.

in 2018 we co-founded A. Farm international art residency.


activities

MoT sound
+1 contemporary project
+1 nice place for experimentation
+1 museum by any other name
+1 library
+1 collective
+1 residency
+1 art advisory
+1 trash ♻ ?
+1..


locations

La Astoria 2, 2nd floor, room 02.08
383 Nguyen Duy Trinh, ward Binh Trung Tay, district 2
HCMC, Vietnam
collective studio by Cam Xanh and Wu Chi Tsung, MoT+++ office and multi project space

Saigon Domaine, ground floor
1057 Binh Quoi, ward 28, district Binh Thanh
HCMC, Vietnam
+1 trash ♻ ?, an art warehouse


collective

Aliansyah Caniago
Cam Xanh
Cian Duggan
Kim Duy
Le Phi Long
Matthew Brannon
Wu-Chi-Tsung
Lananh Le – forever in our collective memory


team

Alessandra Dias
Cian Duggan
Le Phi Long
Luke Schneider
Tra My Nguyen
Tran Thanh Ha Mourgue d’Algue


philosophy

..multiple time dimensions appear to allow the breaking or re-ordering of cause-and-effect in the flow of any one dimension of time. this and conceptual difficulties with multiple physical time dimensions have been raised in modern analytic philosophy..

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_time_dimensions

về chúng toi


danh tính

họ và tên: MoT +++
tên: MoT +++

chúng tôi là một không gian nghệ thuật đương đại độc lập do nghệ sĩ điều hành ở Sài Gòn, Việt Nam. cách tiếp cận linh hoạt và nhạy bén của chúng tôi nhằm ưu tiên các nghệ sĩ bằng cách thừa nhận quá trình sáng tạo thường không tuyến tính và đa dạng, khuyến khích nghệ sĩ thử thách các ranh giới thực hành của mình.

ra đời như một không gian dự án vào năm 2015, danh sách các hoạt động +1 của chúng tôi dần mở rộng khi không gian tiếp tục phát triển các hoạt động và cộng tác nghệ thuật.

chúng tôi đồng sáng lập khu lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm vào năm 2018.


hoạt động

âm thanh thử nghiệm MoT
+1 dự án đương đại
+1 chỗ thử nghiệm cũng được
+1 bảo tàng với bất kể cái tên nào khác
+1 thư viện
+1 hợp tác xã
+1 khu lưu trú
+1 thùng rác ♻️ ?
+1..


địa điểm

La Astoria 2, tầng 2, phòng 02-08
383 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2
TP.HCM, Việt Nam
xưởng hợp tác xã của Cẩm XanhWu Chi Tsung, văn phòng và không gian dự án đa năng của chúng tôi

Sài Gòn Domaine, tầng trệt
1057 Bình Quới, quận Bình Thạnh, phường 28
TP.HCM, Việt Nam
một nhà kho tác phẩm nghệ thuật +1 trash ♻️ ?

hợp tác xã

Aliansyah Caniago
Cẩm Xanh
Cian Duggan
Kim Duy
Le Phi Long
Matthew Brannon
Wu Chi-Tsung
Lananh Le – mãi mãi trong ký ức tập thể của chúng ta


tập thể

Alessandra Dias
Cian Duggan
Le Phi Long
Luke Schneider
Tra My Nguyen
Tran Thanh Ha Mourgue d’Algue


triết lý

.. đa chiều thời gian xuất hiện để cho phép phá vỡ hoặc sắp xếp lại nguyên nhân và kết quả trong dòng chảy của bất kỳ một chiều thời gian nào. điều này và những khó khăn về khái niệm với đa chiều thời gian vật chất đã được đề xuất trong triết học phân tích hiện đại ..

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_multi-dimensionnel