TRAIECT stands for Traditional Asian Instruments and Electronic Music. TRAIECT I was held in Korea in 2017, TRAIECT II in Iran in 2018 and TRAIECT III in Taiwan in 2021.

Vietnam is the focus of this worldwide event series “TRAIECT” (Traditional Asian Instruments and Electronics), now in its fourth edition with the Vietnamese musicians Ngô Trà My (Đàn Bầu monochord) and Vũ Thị Thùy Linh (Ả Đào singing). In April 2023, the two Vietnamese artists met seven international composers in a three-day workshop in Hannover.

In the concert, Trà My and Thùy Linh will perform seven (7) new pieces of composers from Colombia, England, Italy, Germany, Iran and Vietnam, written especially for the Đàn Bầu instrument and the Ả Đào singing in the combination or confrontation of electronics. These music pieces feature the efforts of TRAIECT in bringing the new aspect of listening to the traditional Asian instruments.

Electronic music is considered an independent part, not just creating effects for instruments or vocals. It offers possibilities of combination or confrontation, complementarity, or transformation.

TRAIECT IV Vietnam 01.2024
Thursday January 18, 2024
7:30 pm – 9 pm

6th floor, Amanaki Thao Dien Hotel
10 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, Thu Duc, HCMC

Event sign up here

Featuring Vũ Thị Thùy Linh, Ngô Trà My, Lương Huệ Trinh, Hà Thúy Hằng, Michele Abondano, Ehsan Khatibi, Julia Mihály, Emanuele Grossi, James Anderson

The project of The Hanover Society for New Music (HGNM) takes place in close collaboration with FMSBW, the electronic studio of the Hanover University of Music, Theatre and Media, and is made possible by the Federal Cultural Foundation, the Lower Saxony Foundation, and the city of Hanover.

PROGRAM:

 • Đốm (Composer: Lương Huệ Trinh) for Ả Đào singer, experimental voice, đàn Bầu, fixed media and video
 • Begegnung/Encounter (Composer: James Anderson) for đàn Bầu and live electronics
 • This Blurred Abyss (Composer: Michele Abondano) for voice, objects, đàn Bầu, with amplification and four-channel fixed-media electronics
 • Tà thanh thiên (Composer: Emanuele Grossi) for Ca Tru – A Dao singer with Phach, two microphone performers and live electronics
 • Normal things and daily stories (Composer: Julia Mihály) for đàn Bầu, live electronics, tape and video
 • NÀNG / SHE (Composer: HÀ Thúy Hằng) for voice, đàn Bầu, objects, live electronics and video
 • Des anderen (Composer: Ehsan Khatibi) for for voice, four metal sheets and live electronics

TRAIECT là viết tắt của Nhạc cụ truyền thống Châu Á và nhạc Điện tử. TRAIECT I được tổ chức tại Hàn Quốc năm 2017, TRAIECT II tại Iran năm 2018 và TRAIECT III tại Đài Loan năm 2021.

Việt Nam chính là trọng tâm của chuỗi sự kiện mang tên “TRAIECT” (Nhạc cụ truyền thống Châu Á và nhạc Điện tử), ở Phiên bản thứ tư lần này tập trung vào các nghệ sỹ Việt Nam Ngô Trà My (đàn Bầu) và Vũ Thị Thùy Linh (hát Ả Đào). Vào tháng 4 năm 2023, cả hai nghệ sỹ Việt Nam đã gặp bảy nhà soạn nhạc quốc tế trong một workshop kéo dài ba ngày tại Hannover.

Trong buổi hòa nhạc, nghệ sỹ Trà My và Thùy Linh sẽ trình diễn 7 tác phẩm mới của các nhà soạn nhạc đến từ Colombia, Anh quốc, Ý, Đức, Iran và Việt Nam, sáng tác riêng cho nhạc cụ Đàn Bầu và hát Ả Đào kết hợp hoặc đối đầu với nhạc điện tử. Những bản nhạc này thể hiện nỗ lực của TRAIECT trong việc mang đến một khía cạnh mới trong việc nghe các nhạc cụ truyền thống châu Á.

Ngoài việc khai thác chất liệu trong âm nhạc truyền thống với nhạc cụ Đàn Bầu và hát Ả Đào, bảy nhà soạn nhạc đến từ Colombia, Anh quốc, Ý, Đức, Iran và Việt Nam còn sáng tác cho nhạc điện tử. Nhạc điện tử được coi là một phần độc lập chứ không chỉ tạo hiệu ứng cho nhạc cụ hay giọng hát. Nó mang lại những khả năng về sự kết hợp hoặc đối đầu, bổ sung hoặc biến đổi.

TRAIECT IV VIỆT NAM 01.2024
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 1 năm 2024
7h 30 tối – 9h tối

Tầng 6, khách sạn Amanaki Thảo Điền
số 10 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM

Link đăng ký đây

Với các nghệ sĩ Vũ Thị Thùy Linh, Ngô Trà My, Lương Huệ Trinh, Hà Thúy Hằng, Michele Abondano, Ehsan Khatibi, Julia Mihály, Emanuele Grossi, James Anderson

Dự án của Hiệp hội Nhạc Mới Hanover (HGNM) được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với FMSBW, studio điện tử của Đại học âm nhạc, Kịch nghệ và Truyền thông Hanover và được thực hiện bởi Quỹ Văn hóa Liên bang, Quỹ Lower Saxony và Thành phố Hanover.

CHƯƠNG TRÌNH:

 • Đốm (Sáng tác: Lương Huệ Trinh) cho hát Ả Đào, giọng thể nghiệm, đàn Bầu, điện tử và video
 • Begegnung/Encounter (Sáng tác: James Anderson) cho đàn Bầu và điện tử trực tiếp
 • This Blurred Abyss (Sáng tác: Michele Abondano) cho giọng, vật dụng, đàn Bầu với khuyếch đại âm thanh và nhạc điện tử 4 kênh
 • Tà thanh thiên (Sáng tác: Emanuele Grossi) cho hát Ả Đào với Phách, hai diễn viên cùng microphone và điện tử trực tiếp
 • Normal things and daily stories (Sáng tác: Julia Mihály) cho đàn Bầu, điện tử trực tiếp, băng và video
 • NÀNG / SHE (Sáng tác: HÀ Thúy Hằng) cho giọng, đàn Bầu, vật dụng, điện tử trực tiếp và video
 • Des anderen (Sáng tác: Ehsan Khatibi) cho giọng, bốn tấm kim loại và điện tử trực tiếp

with the support of