Join composer and performer Marijana Janevska on an Interactive Workshop about Listening.

Listening is not merely a passive activity but an interactive process that involves both the listener and the sound. The mind and body are dynamically connected during the act of listening, influencing perception and experience.

Participants will dive into the psycho-physical aspect of listening. The auditory system captures sound waves and the brain interprets them as meaningful information. Music, speech, or environmental sounds can evoke a range of emotions, influencing moods and mental states. The body also responds to sound through changes in heart rate, blood pressure, or hormone levels. 

During the workshop, they will go more deeply into the concepts of ‘quantum listening’ and ‘deep listening’, developed by Pauline Oliveros. Marijana Janevska will guide the participants through one of Pauline Oliveros‘ ‘Sonic Meditations’, where they will be encouraged to produce sounds with the voice and/or the body while emphasizing the role of listening and the exploration of sonic spaces. Eventually, the experiences and insights from the ‘Sonic Meditation’ will be discussed to apply to daily life.

Tuesday January 16, 2024
7 pm – 9 pm

6th floor, Amanaki Thao Dien Hotel
10 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, Thu Duc, HCMC

Free
RSVP here

about Marijana Janevska
Marijana Janevska, born in 1990 in Skopje, Macedonia, is a composer and performer. She studied violin and composition at the Faculty of Music in Skopje. In 2020 she completed her master’s degree in composition with Ming Tsao, Gordon Williamson and Joachim Heintz at the Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. She is currently studying there in the Solo Klass program for composition under the direction of Aaron Cassidy, Gordon Williamson and Joachim Heintz. She has written solo, chamber, choir, orchestra and electronic music. And her pieces have been performed at numerous concerts and festivals, including: Musik21 Festival, ZKM Next Generation Festival, Klangbrücken Festival, TRAIECT Festival, Hellwach Festival, ICSC, Music BIENNALE, Tage für neue Musik in Zürich, TIEM Festival in Teheran and so on. She has received first prize at the “9-th Pre-Art competition for young composers” in Zurich, “Klaus Hubert Composition Prize” for electronic music, as well as scholarship for composition from the Ministry of Science and Culture of Lower Saxony, Ernst von Siemens Musikstiftung and Deutschen Musikrat.

Workshop tương tác về Lắng nghe với Marijana Janevska

Nghe không chỉ đơn thuần là một hoạt động thụ động mà là một quá trình tương tác có sự tham gia của cả người nghe và âm thanh. Tâm trí và cơ thể được kết nối linh hoạt trong quá trình lắng nghe, ảnh hưởng đến nhận thức và trải nghiệm.

Những người tham gia sẽ đi sâu vào khía cạnh tâm lý-thể chất của việc lắng nghe. Hệ thống thính giác thu nhận sóng âm thanh và não diễn giải chúng thành thông tin có ý nghĩa. Âm nhạc, lời nói hoặc âm thanh môi trường có thể gợi lên nhiều loại cảm xúc, ảnh hưởng đến tâm trạng và trạng thái tinh thần. Cơ thể cũng phản ứng với âm thanh thông qua những thay đổi về nhịp tim, huyết áp hoặc nồng độ hormone.

Trong workshop, họ sẽ đi sâu hơn vào các khái niệm “Lắng nghe lượng tử” và “Lắng nghe sâu” do Pauline Oliveros phát triển. Marijana Janevska sẽ hướng dẫn những người tham gia thông qua một trong những khái niệm của Pauline Oliveros, “Thiền âm thanh”, nơi họ sẽ được khuyến khích tạo ra âm thanh bằng giọng nói và/hoặc cơ thể đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc lắng nghe và khám phá không gian âm thanh. Cuối cùng, những kinh nghiệm và sự thấu hiểu từ “Thiền Âm thanh” sẽ được thảo luận để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Workshop tương tác về Lắng nghe với Marijana Janevska
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2024
7h tối – 9h tối

Tầng 6, khách sạn Amanaki Thảo Điền
số 10 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM

Miễn phí tham gia
Link đăng kí đây

Marijana Janevska sinh năm 1990 tại Skopje, Macedonia, là một nhà soạn nhạc và nghệ sỹ biểu diễn. Cô học violin và sáng tác tại Khoa Âm nhạc ở Skopje. Năm 2020, cô hoàn thành bằng thạc sĩ về sáng tác cùng với Ming Tsao, Gordon Williamson và Joachim Heintz tại Đại học Âm nhạc, Kịch nghệ và Truyền thông Hannover, Đức. Cô hiện đang theo học chương trình Solo Klass về sáng tác dưới sự chỉ đạo của Aaron Cassidy, Gordon Williamson và Joachim Heintz. Cô đã viết các tác phẩm cho độc tấu, thính phòng, hợp xướng, dàn nhạc và nhạc điện tử. Các sáng tác của cô đã được biểu diễn tại nhiều buổi hòa nhạc và lễ hội, bao gồm: Musik21 Festival, ZKM Next Generation Festival, Klangbrücken Festival, TRAIECT Festival, Hellwach Festival, ICSC, Music BIENNALE, Tage für neue Musik tại Zürich, TIEM Festival tại Teheran vv… Cô đã nhận được giải nhất tại “Cuộc thi Pre-Art lần thứ 9 dành cho các nhà soạn nhạc trẻ” tại Zurich, “Giải thưởng sáng tác Klaus Hubert” cho âm nhạc điện tử, cũng như học bổng về sáng tác của Bộ Khoa học và Văn hóa Lower Saxony, Ernst von Siemens Musikstiftung và Deutschen Musikrat.


with the support of