After a 3-year break, A. Farm international art residency reopens in Thao Dien, Ho Chi Minh City. A traditional 500-square-meter wooden house (Mango Tree House) will host five studio spaces and one workshop. In the adjacent building, Amanaki Thao Dien Hotel’s floor 6 will provide exhibition space and room for screenings, performances, and other events.

The Goethe-Institut Ho Chi Minh City will join A. Farm as funding and managing partner.

The exhibition girl in red, featuring artworks by Vietnamese and International artists, including A. Farm past residents, will celebrate the reopening:

Friday, November 24, 2023
6:30pm – 9:00pm


6th floor, Amanaki Thao Dien Hotel
10 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, Thu Duc, HCMC


girl in red participant artists:

Bang Nhat Linh
Bert Ackley
Cam Xanh 
Carl Stone
Chinh Ba 
Do Thien Huong
Hoang Vu
Kim Duy
Lap Xuan
Le Quoc Anh
Mr. Bambii
Nguyen Duc Huy
Nguyen Khanh Phuc 
Ton Nu Van Anh (Bo) 
Ton That Minh Nhat
Wu Chi Tsung

Vào tháng 11 năm 2023, nơi lưu trú sáng tác A. Farm sẽ mở cửa trở lại tại Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà gỗ truyền thống bao gồm 5 không gian xưởng và một workshop diện tích 500 mét vuông. Trong tòa nhà liền kề, tầng 6 rộng 200 mét vuông của khách sạn Amanaki Thảo Điền sẽ cung cấp không gian triển lãm và phòng sinh hoạt chung để thảo luận bàn tròn, chiếu phim, trình diễn và các sự kiện khác.

Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập A. Farm với tư cách là đối tác tài trợ và quản lý bắt đầu từ năm 2023.

Triển lãm gái mặc đỏ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam và Quốc tế, trong đó có các nghệ sĩ lưu trú A. Farm mùa trước để mừng khai trương sự quay lại của A. Farm:

Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023
6:30 tối – 9:00 tối

Tầng 6, khách sạn Amanaki Thảo Điền
số 10 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM

các nghệ sĩ tham gia trưng bày gái mặc đỏ

Bàng Nhất Linh
Bert Ackley
Cam Xanh 
Carl Stone
Chính Ba 
Đỗ Thiên Hương
Hoàng Vũ
Kim Duy
Lập Xuân
Lê Quốc Anh
Mr. Bambii
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Khánh Phúc 
Tôn Nữ Vân Anh (Bo)
Tôn Thất Minh Nhật
Wu Chi-Tsung