A. Farm Season 3 Resident Presentations
Thursday March 12, 2020
3pm @ MoT+++, Saigon Domaine

we would like to take the opportunity to introduce to them to Saigon art community at the start of their residency, giving audiences a chance to see their work develop over the next few months at the upcoming open studio and end of season celebration events.

artist presentations will come from our current residents and guest artist: Nghia Dang, Trang Ly, Chu Hao Pei, Claire Bloomfield, Kayla Kirin, Yeonjeong, Saverio Tonili and Keen Souhlal (Villa Saigon).

presentations will be in English.

 

chúng tôi rất hào hứng được giới thiệu những nghệ sỹ lưu trú tại A. Farm với cộng đồng nghệ thuật Sài Gòn nhân dịp họ bắt đầu kỳ lưu trú. đây cũng là dịp khán giả có thể chứng kiển sự phát triển của các tác phẩm từ nay cho đến sự kiện mở xưởng vài tháng sau và buổi liên hoan cuối mùa.

nghệ sỹ lưu trú và nghệ sĩ khách mời gồm: Nghia Dang, Trang Ly, Chu Hao Pei, Claire Bloomfield, Kayla Kirin, Yeonjeong, Saverio Tonili and Keen Souhlal (Villa Saigon).

sự kiện sẽ diễn ra tại MoT+++ vào thứ Năm, ngày 12 tháng 3, 2020 từ 3pm.

thuyết trình sẽ diễn ra bằng Tiếng Anh.