artist presentations | Cam Xanh & Tuan Mami
5- 8pm, Friday November 29, 2019

performance plus 2019
@ MoT+++

presentations from two conceptual artists, sharing their experiences in performance art. artist presentations of Tuan Mami and Cam Xanh is part of performance plus 2019, MoT+++’s five-week program on the performance medium.

Cam Xanh 5 – 6pm
Q&A 30 mins

Cam Xanh’s genesis as an artist came as a three month durational performance. she has continued to experiment with performance as integral to her practice.

Tuan Mami 6:30 – 7:30pm
Q&A. 30 mins

Tuan Mami’s work has used performance, alongside other experiments with conceptual installation and video art, to create new dialogues exploring our social interactions and exchanges.

about the artists:
Tuan Mami (b.1981, Vietnam) creates experimental installation, video and performance works that mediate on the interactions and processes at work in society. In 2006 he graduated from Hanoi Fine Art University. In 2012 he founded MAC-Hanoi, a Mobile Art Center, and co-founded Nha San Collective Art Space in Hanoi, Vietnam in 2013, which he has been the creative manager of since. His work spans both the public and private space and often utilises site-specificity to introduce people and objects into his artistic process. He has exhibited widely across Asia, the USA and Europe.

Cam Xanh is the pseudonym of conceptual artist Tran Thanh Ha (b.1977, Vietnam). Translated as Green Orange from Vietnamese, it is the first of many playful departures from the expected that characterise her work. Her physical works are often based on texts and poetry, or developed from previous performances by the artist, and branch across multiple mediums including installation, sculpture, painting and video, often with elements only activated by audience participation. Her work can be found in the collection of the Singapore Art Museum (SAM), and she was a speaker for the ASIA YOUNG 36 exhibition at the Jeonbuk Museum of Art in Seoul, Korea in 2016. She founded independent art space MoT+++ in 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam, which she continues to collaboratively run with a small team and other members of the MoT+++ artist collective. In 2018 she co-founded the Nguyen Art Foundation and A. Farm, an international art residency.

performance plus 2019 is supported by Asia-Europe Foundation – ASEF Mobility First!, Norwegian Crafts and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs in partnership with A. Farm.


Tuấn Mami và Trương Tân đại diện cho hai thế hệ nghệ sĩ đương đại từ Việt Nam, cả hai đã sử dụng phương tiện trình diễn như một phần của một thực hành thị giác rộng hơn. Trương Tân là một nghệ sĩ nổi lên với tinh thần tiên phong của anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên giới thiệu nghệ thuật trình diễn đương đại ở Việt Nam. việc sử dụng trình diễn của anh ấy nổi tiếng với việc tập trung vào sự đồng tính của anh và tiên phong là một trong những nghệ sĩ đồng tính công khai đầu tiên của Việt Nam. gần đây, tác phẩm của Tuấn Mami đã sử dụng nghệ thuật trình diễn, cùng với các thử nghiệm khác với sắp đặt ý niệm và phim nghệ thuật, để tạo ra các cuộc đối thoại mới khám phá các tương tác và trao đổi xã hội của chúng ta.

buổi nói chuyện của hai nghệ sĩ Tuấn Mami và Trương Tân nằm trong chương trình nghệ thuật trình diễn năm 2019, chương trình kéo dài năm tuần của MoT +++ tập trung vào phương tiện trình diễn.

Thứ Sáu ngày 29 tháng 11
5:00 – 7:00 tối – Tuấn Mami
– nghỉ –
7:30 – 9:30 tối – Trương Tân

vị trí: Tầng trệt, Sài Gòn Domaine, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình, Sài Gòn, Việt Nam

miễn phí

về các nghệ sĩ
Tuấn Mami (sn.1981, Việt Nam) tạo ra các tác phẩm sắp đặt, video và các tác phẩm trình diễn làm trung gian cho các tương tác và quy trình tại nơi làm việc trong xã hội. Năm 2006 anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Năm 2012, anh thành lập MAC-Hà Nội, một Trung tâm nghệ thuật lưu động và đồng sáng lập Không gian nghệ thuật tập thể Nhà Sàn tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2013, anh là quản lý sáng tạo của Nhà Sàn kể từ đó. Tác phẩm của anh trải dài cả không gian công cộng và riêng tư và thường sử dụng tính không gian cụ thể để giới thiệu mọi người và đồ vật vào thực hành nghệ thuật của anh. Anh đã tham gia triển lãm ở Châu Á, Hoa Kỳ và Châu Âu.

chương trình nghệ thuật trình diễn cộng năm 2019 được hỗ trợ bởi Quỹ lưu động ASEF, Hội Thủ Công Na Uy và Bộ Ngoại Giao Na Uy hợp tác với A. Farm