Cian Duggan studio @ MoT+++
Sep 18 – Nov 10, 2019

opening: Friday October 25, 2019 @ 7pm

on view: October 26 – November 10, 2019
hours: Tuesday to Saturday, 2-6pm

MoT+++ collective member Cian Duggan will use the gallery space as his studio from September 18 – November 10, 2019. during this time he will develop a body of work using materials new to his practice. his studio will open to the public from 7pm on Friday October 25, 2019. please message us before this if you would like to visit.

Cian is the fourth member of the collective to occupy the MoT+++ space. 

about the artist:
Cian Duggan (b.1990, Ireland) renders the familiar unfamiliar in his painting and drawing practice, which combines organic yet alien shapes with human and figurative elements. the results are abstract forms that appear otherworldly, and hover as if animated with static tension. after working at an artist residency in Ireland, Cian moved first to London and then Ho Chi Minh City, Vietnam in 2017. his works can be found on streets and walls across various cities worldwide and often are often in dialogue with a specific site or location. Cian reverses this process in his studio practice by using found objects or materials, such as metal or wood, as his canvas, responding instead to the nature of the material. in 2018, Cian joined the A. Farm international art residency as a Season 0 artist, and became a member of the MoT+++ collective.


Cian Duggan studio @ MoT +++
18 tháng 9 – 10 tháng 11 năm 2019 

khai mạc: 7h tối, thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019 

on view: ngày 26 tháng 10 – ngày 10 tháng 11 năm 2019 giờ: Thứ Ba đến Thứ Bảy, 2-6pm 

Cian Duggan, thành viên MoT +++ collective sẽ sử dụng không gian phòng trưng bày làm xưởng của anh ấy từ ngày 18 tháng 9 – 10 tháng 11 năm 2019. trong thời gian này, anh ấy sẽ làm việc bằng cùng các chất liệu mới với thực hành của anh. studio của anh ấy sẽ mở cửa cho công chúng từ 7 giờ tối Thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019. vui lòng nhắn tin cho chúng tôi trước nếu bạn muốn ghé thăm. 

Cian là thành viên thứ tư của  collective chiếm đoạt không gian MoT+++. 

về nghệ sĩ: 
Cian Duggan (sn.1990, Ireland) tái hiện sự lạ lẫm quen thuộc trong thực hành vẽ và hội họa của mình, kết hợp các hình dạng hữu cơ nhưng xa lạ với các yếu tố con người và tượng hình. kết quả là các hình thể trừu tượng hiển thị thế giới khác và lơ lửng như thể được hoạ với lực căng tĩnh. sau khi làm việc tại một cơ sở lưu trú dành cho nghệ sĩ ở Ireland, Cian chuyển đến London và sau đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào năm 2015. Tác phẩm của anh có thể được tìm thấy trên đường phố và các bức tường trên khắp các thành phố khác nhau trên toàn thế giới và thường được đối thoại với một địa điểm hoặc vị trí cụ thể . Cian đảo ngược quá trình này trong thực hành tại studio của mình bằng cách sử dụng các vật thể hoặc vật liệu được tìm thấy, như kim loại hoặc gỗ, làm vải vẽ của mình, đối chất với bản chất của vật liệu. vào năm 2018, Cian tham gia không gian lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm với tư cách là nghệ sĩ Mùa 0 và trở thành thành viên của tập thể MoT +++ collective.