the song ‘Where have all the flowers gone?’ by Pete Seeger, heard on repeat as part of the flowers artwork, is listed as one of the top 20 most influencing political songs and an anti-war song from the 60s era. it is inspired by Mikhail Sholokhov’s novel The Quiet Flows the Don, and by three lines of an Ukrainian folk song: ‘where are the flowers, the girls have plucked them. where are the girls, they’ve all taken husbands. where are the men, they’re all in the army.’

composed of the word ‘flowers’ in rose coloured neon light writing mounted on the simple cardboard box of a popular Vietnamese instant noodle brand, the work exudes a gentle and tender air. the noodle box is nostalgic and humble, an allusion to childhood years in the subsidized period, when the artist’s mother sold coffee and food to earn a living in hard times. coming out from the box, a small set of headphones play the song like an echo; its sound creating a heady audio essence that emanates from within. together, in a modest ode, these elements accentuate the interchange between the physical and intangible factors at play in the work, and slowly unfurl the complex notions of beauty and peace.

 

about the artist:
Tran Minh Duc (b.1982, Vietnam) is a visual artist based in Ho Chi Minh City, Vietnam working with the mediums of performance, photography, collage and installation. through a multidisciplinary approach, Duc seeks to explore collective memory and cultural archives by investigating historical narratives, the effects of colonialism and imperialism, and the lasting impacts of war and migration. he is interested in the interactions between the collective and individual, and the local and the foreign; his work forms a personal interrogation of what it means to be Vietnamese in the intricate fabric of contemporaneity. Duc graduated with a BA in painting from the College of Culture and Arts of Ho Chi Minh City, and has since exhibited widely in Vietnam and internationally. in 2017, he received a fellowship from the Asian Cultural Council to be in residence at Art in General in New York City, USA. his artwork flowers was previously exhibited with MoT+++ in 2015, and is part of the Post Vidai, a Vietnamese Art Collection.

 

April 2019 – April 2020

location: Padma de Fleur, 55/6 Le Thi Hong Gam, p. Nguyen Thai Binh, D1, HCMC, Vietnam

hours: Tue – Sun from 9am til 10pm

Padma de Fleur

flowers is on loan from Post Vidai collection

 

bài hát Tất cả những bông hoa đã biến mất ở đâu? bởi Pete Seeger, được nghe lặp lại như một phần của tác phẩm nghệ thuật Những bông hoa, được liệt kê là một trong 20 bài hát chính trị có ảnh hưởng nhất và một bài hát phản chiến từ thời 60. bài hát lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Sông Đông êm đềm bởi Mikhail Sholokhov, và bởi ba dòng của một bài hát dân gian Ucraina: ‘Những bông hoa ở đâu, các cô gái đã nhổ chúng. các cô gái ở đâu, họ đều lấy chồng. những người đàn ông ở đâu, tất cả bọn họ ở trong quân đội.

được làm từ chữ ‘Những bông hoa’, chữ viết bằng đèn neon màu hồng gắn trên hộp các tông đơn giản của một thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng của Việt Nam, tác phẩm toát lên một không khí nhẹ nhàng và dịu dàng. hộp mì hoài cổ và khiêm nhường, ám chỉ những năm tháng tuổi thơ trong thời kỳ bao cấp, khi mẹ của nghệ sĩ bán cà phê và thức ăn để kiếm sống trong thời kỳ khó khăn. đi ra từ trong hộp, một bộ tai nghe nhỏ phát bài hát như tiếng vang; âm thanh của nó tạo ra một chất âm thanh toả ra từ bên trong. cùng nhau, trong một bài ca khiêm tốn, những yếu tố này làm bật lên sự trao đổi giữa các yếu tố vật lý và phi vật thể trong tác phẩm, và dần dần mở ra những khái niệm phức tạp về vẻ đẹp và hòa bình.

 

về nghệ sĩ:
Trần Minh Đức (b.1982, Việt Nam) là một nghệ sĩ thị giác từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam làm việc với các phương tiện trình diễn, chụp ảnh, cắt dán và sắp đặt. thông qua cách tiếp cận đa ngành, Đức tìm cách khám phá ký ức tập thể và tài liệu lưu trữ văn hóa bằng cách điều tra các câu chuyện lịch sử, tác động của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, và các tác động lâu dài của chiến tranh và di cư. anh quan tâm đến sự tương tác giữa tập thể và cá nhân, và địa phương và nước ngoài; công việc của anh ta hình thành một cuộc thẩm vấn cá nhân về ý nghĩa của việc trở thành người Việt Nam trong cấu trúc phức tạp của tính đương thời. Đức tốt nghiệp cử nhân ngành hội họa tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và từ đó đã được triển lãm rộng rãi ở Việt Nam và quốc tế. vào năm 2017, anh nhận được học bổng từ Hội đồng văn hóa châu Á để lưu trú tại Art in General ở thành phố New York, Hoa Kỳ. những tác phẩm nghệ thuật hoa của anh trước đây đã được trưng bày với MoT +++ vào năm 2015 và là một phần của Post Vidai, Bộ sưu tập nghệ thuật Việt Nam.

 

Tháng 4 năm 2019 – Tháng 4 năm 2020

địa điểm: Padma de Fleur, 55/6 Lê Thị Hồng Gấm, đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM, Việt Nam

giờ mở cửa: Thứ ba – CN từ 9h sáng đến 10h tối

Padma de Fleur

Những bông hoa được cho mượn từ bộ sưu tập Post Vidai