MoT+++ presents the sound installation Soundtracks from the artist Phùng Tiến Sơn. the work builds on the artist’s history as a musical composer, as well as his interest in technology thanks to its use of commonly found and customised software. through the digital manipulation of sound, the artist forms a space for quiet reflection from his audience, leaving them to contemplate, among other things, the overarching sense of futility with which the work engages.

“we set foot in Vi Xuyen martyrs’ cemetery, which had 1768 (until July 2013) graves of the deceased from 1979 to the beginning of 1990, especially in 1984 and 1988. i recorded all the information about these 1768 people, which were etched on their tombstones. from the information i collected, i used Google Maps to draw connecting paths from their hometowns to Vi Xuyen (where they sacrificed their lives and their remaining corpses were concentrated). i separated these paths from the maps, for all that’s left are the cold and meaningless lines. in other words, we can only see 1768 winding strokes. is there anything left but 1768 routes which all lead to death at the same place in North Vietnam?”

– Phùng Tiến Sơn

the installation will take place alongside multiple MoT sound events in the months of March and April 2019 that focus on the element of sound across as range of artistic practices. MoT sound is an experimental project that gives artists the freedom to explore the textural and performative aspects of their work, unfettered by genre-based preconditions. it is an investigation into and out from our daily auditory experiences, that challenges our relation to the audible world and how that relationship might change when experienced collectively.

about the artist:
Phùng Tiến Sơn is a multimedia visual artist and university dropout from Hanoi, Vietnam. music is a continuing feature of Sơn’s practice, and he cites sound and technology as important influences in his work. past exhibitions include group shows as an ongoing member of the Nhà Sàn Collective, the Hanoi Collective Orchestra in 2015 and 2016, and Utopia Land at Hanoi’s Heritage Space in 2017. in 2018, Sơn performed in Big Day of Performances – Happy Birthday Bill as part of MoT+++’s six-month performance plus programme. Soundtracks was first exhibited in the Nhà Sàn Collective show Mise en Scene in 2016.

download the booklet: Soundtracks | Ký Âm | Phùng Tiến Sơn

opening: Saturday, February 23, 2019 @ 6pm
on view: February 23 – April 23, 2019

Ký Âm
một sắp đặt âm thanh của Phùng Tiến Sơn

từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 23 tháng 4 năm 2019 MoT +++ trình bày một sắp đặt âm thanh của nghệ sĩ Phùng Tiến Sơn. tác phẩm được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của nghệ sĩ như một nhà soạn nhạc, cũng như sự quan tâm của anh đối với công nghệ dựa trên việc sử dụng các phần mềm thông dụng và phần mềm tùy chỉnh. thông qua các thao tác kỹ thuật số của âm thanh, nghệ sĩ tạo ra một không gian để phản xạ sự yên tĩnh từ khán giả, khiến họ suy ngẫm, và cùng với những điều khác là cảm giác bao trùm của sự phù phiếm mà tác phẩm đặt ra.

“chúng tôi đặt chân đến nghĩa trang liệt sĩ Vi Xuyên, nơi an nghỉ của 1768 (cho đến tháng 7 năm 2013) ngôi mộ của người quá cố từ năm 1979 đến đầu năm 1990, đặc biệt là vào năm 1984 và 1988. Tôi đã ghi lại tất cả thông tin được khắc trên bia mộ của 1768 người này. từ thông tin tôi thu thập được, tôi đã sử dụng Google Maps để vẽ các đường dẫn, kết nối từ quê hương của họ đến Vi Xuyên (nơi họ hy sinh mạng sống và các xác chết còn lại của họ được tập trung). tôi tách những con đường này ra khỏi bản đồ, vì tất cả những gì còn lại là những dòng kẻ lạnh lùng và vô nghĩa. nói cách khác, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 1768 nét uốn lượn. Có còn lại gì ngoài 1768 tuyến đường mà tất cả cùng dẫn đến cái chết, ở cùng một nơi?”

– Phùng Tiến Sơn

tác phẩm sắp đặt sẽ diễn ra cùng thời gian với chuỗi sự kiện âm thanh tại MoT trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019, tập trung vào các yếu tố âm thanh đồng hành cùng một loạt các thực hành nghệ thuật khác. MoT âm thanh là một dự án thử nghiệm cho phép các nghệ sĩ tự do khám phá các khía cạnh kết cấu và trình diễn trong tác phẩm của họ, không bị cản trở bởi các điều kiện tiên quyết của các thể loại. đây là một cuộc nghiên cứu từ bên ngoài tới bên trong những trải nghiệm thính giác hàng ngày của chúng ta, thách thức mối quan hệ của chúng ta với thế giới âm thanh và cách mối quan hệ đó có thể thay đổi khi được trải nghiệm tập thể.

về nghệ sĩ:
Phùng Tiến Sơn là một nghệ sĩ thị giác đa phương tiện và bỏ học đại học, đến từ Hà Nội, Việt Nam. âm nhạc là một tính năng tiếp tục trong thực hành của Sơn, và anh trích dẫn âm thanh và công nghệ như những ảnh hưởng quan trọng trong công việc của mình. Các triển lãm trong quá khứ bao gồm việc tham gia các trưng bày nhóm với tư cách là thành viên thường trực của Nhà sàn Collective, Hà Nội Collective Orchestra vào năm 2015 và 2016, Utopia Land tại Heritage Space tại Hà Nội năm 2017. Năm 2018, Sơn trình diễn trong Ngày trọng đại của Nghệ thuật trình diễn – Chúc mừng sinh nhật Bill, một phần trong chương trình 6 tháng trình diễn cộng của MoT +++. Ký Âm lần đầu tiên được trưn

từ 23 tháng 2 – 23 tháng 4 năm 2019

khai mạc:: Thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019, 6pm @ MoT +++

tại: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh