when does taking inspiration from another artist’s work become stealing? at what point does an art historical reference become plagiarism? these are dilemmas often faced by artists in their creative process. the story of art, however, is a long and self-referential one, artists often make references to older works and artists in ways that enrich their work and deepen its meaning through this art historical context.

as part of a conclusion to its six-month performance plus programme, MoT+++ will host a round-table discussion on artistic influences, with a specific look at what this means for contemporary performance artists. the audience is invited to participate in the discussion alongside artists Lap Xuan, Cam Xanh, Le Dieu Ha and Alin Caniago.

Monday, October 1
7:00 pm to 9:00 pm

location: Ground floor, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, Ward 28, Bình Thạnh District, Saigon, Vietnam

free of charge

thảo luận bàn tròn | những ảnh hưởng sáng tạo trong nghệ thuật đương đại

trong hoàn cảnh nào lấy cảm hứng từ tác phẩm của một nghệ sĩ khác trở thành ăn cắp? tại một điểm nào, một tham khảo lịch sử nghệ thuật trở thành đạo văn? đây là những tình huống khó xử thường gặp phải đối với các nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo của họ. tuy nhiên, câu chuyện về nghệ thuật là một câu chuyện dài và tự quy chiếu, các nghệ sĩ thường tham khảo các tác phẩm và nghệ sĩ trong quá khứ nhằm làm phong phú thêm cho tác phẩm của chính họ và làm ý nghĩa của tác phẩm thêm sâu sắc thông qua ngữ cảnh lịch sử nghệ thuật này.

là một phần của tổng kết chương trình sáu tháng tập trung vào nghệ thuật trình diễn, MoT +++ sẽ tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn về ảnh hưởng trong sáng tác nghệ thuật đương đại, với một cái nhìn cụ thể về ý nghĩa của nó đối với các nghệ sĩ trình diễn đương đại. người xem được mời tham gia thảo luận cùng các nghệ sĩ Lập Xuân, Cam Xanh, Lê Diệu Hà và Alin Caniago.

Thứ Hai, ngày 1 tháng 10
7:00 đến 9:00 tối

Địa điểm: Tầng trệt, khách sạn Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, Việt Nam

Vé vào cửa: miễn phí