the installation of ‘It seems to be’, a video work by Dao Tung at Hoàng Thị- phân đà Mùa Hè Tan Nát Coffee Shop marks MoT+++’s first +1 museum by any other name.

up the banyan, the ant climbs
alas, dead-end, futile crawl
up the peach tree, the ant creeps
broken branches, to-and-fro
(artist’s statement)

about the artist
Dao Tung (b. 1983, Ho Chi Minh City, Vietnam). his work experiments with sound, installation and video mediums that draw from his practice as a music composer and sound artist. a graduate of the University of Economics in Ho Chi Minh City, Dao Tung has gone on to collaborate on performances at home in Vietnam, as well as in Korea and the USA.

MoT+++’s +1 museum by any other name is a project of multiples. it exhibits single works in separate locations across the globe, for a minimum of one year. a durational experience, +1 museum by any other name examines the relationship between work, audience and environment and uses the extended period of time to challenge the experience of each component.

thank you to our sponsors the Nguyen Art Foundation for loaning the artwork, and to Hoàng Thị- phân đà Mùa Hè Tan Nát for donating the space.

location: Hoang Thi Coffee Shop, 14 Ton That Dam, D1, HCMC

check Hoàng Thị- phân đà Mùa Hè Tan Nát for opening hours

Sắp đặt It seems to be, một trình chiếu video của Đào Tùng tại Càfê Hoàng Thị đánh dấu không gian thứ nhất trên toàn thế giới thuộc chuỗi “một bảo tàng với bất kể cái tên nào khác” của MọT+++.

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra
(tuyên bố của nghệ sĩ)

nghệ sĩ
Đào Tùng (sinh năm 1983, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). tác phẩm của Đào Tùng thử nghiệm với âm thanh, sắp đặt và video rút ra từ những thực hành của anh với tư cách nhà soạn nhạc và nghệ sĩ âm thanh. tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đào Tùng đã hợp tác biểu diễn tại Việt Nam, cũng như ở Hàn Quốc và Mỹ

Một bảo tàng với bất kể cái tên nào khác của Mọt+++ là một dự án của bội số. chúng tôi trưng bày các tác phẩm đơn lẻ ở các nơi trên toàn cầu, với thời gian tối thiểu là một năm. là một trải nghiệm thời gian, Một bảo tàng với bất kể cái tên nào khác tạo lập mối quan hệ giữa tác phẩm, người xem và cảnh quan xung quanh và sử dụng khoảng thời gian dài để thách thức trải nghiệm của mỗi yếu tố.

xin cảm ơn các nhà tài trợ của MọT+++, The Nguyen Art Foundation đã cho mượn tác phẩm và Hoàng Thị- phân đà Mùa Hè Tan Nát tặng cho không gian sắp đặt.

địa điểm: Cà phê Hoàng Thị, 14 Tôn Thất Đạm, quận 1, tp HCM

mời bạn xem  Hoàng Thị- phân đà Mùa Hè Tan Nát để biết giờ mở cửa