Lai Dieu Ha, the founder of Hanoi based performance art collective of Psyper Lab, will be stationed at MoT+++ for a residency from June 20th to July 4th, as part of our 6-month performance art program performance plus.

Both in her performances with Psyper Lab and in her independent practice as an artist working in performance, painting, installation, and video, Lai Dieu Ha always seeks to generate a sensory and immersive experience by visualizing emotion in space, illuminating the intangible world of psychology through props and dramatization.

Themes of sexuality and the body are often present in her work, as in her renowned performance “Fly Away” at Nha San in 2010, for which she covered her naked body with feathers, and released a small bird from within her mouth.

Dieu Ha will perform at the event “all animals are equal” at A. Farm on the evening of June 23rd, and she will do an artist presentation at MoT+++ on June 28th.

Lại Diệu Hà, người sáng lập của nhóm nghệ sĩ trình diễn đến từ Hà Nội Psyper Lab, sẽ lưu trú tại MoT+++ từ ngày 20/6 đến 4/7, là một phần trong chương trình sáu tháng tập trung vào nghệ thuật trình diễn ‘performance plus’.

Trong cả các trình diễn của cô với nhóm Psyper Lab và trong các tác phẩm thực hiện độc lập như một nghệ sĩ trình diễn, vẽ, sắp đặt, và video, Lại Diệu Hà luôn tìm kiếm để nuôi dưỡng những kinh nghiệm cảm nhận bằng các giác quan sâu sắc bằng cách thị giác hoá cảm xúc trong không gian, làm sáng tỏ thế giới phi vật thể của tâm lý thông qua các đạo cụ và nghệ thuật kịch.

Các chủ đề về giới tính và cơ thể luôn thể hiện trong các tác phẩm của cô, như trong trình diễn đột phá “Bay lên” tại Nhà Sàn năm 2010, trong trình diễn này cô phủ kín cơ thể trần của mình với lông chim, và thả một con chim nhỏ từ trong miệng của mình.

Diệu Hà sẽ trình diễn tại sự kiện “muôn loài bình đẳng” tại A. Farm vào tối ngày 23/6, và cô sẽ có một buổi trình bày tại MoT+++ và ngày 28/6.