MoT+++ is pleased to present performance plus, a six-month performance art program.

Between March and September 2018, MoT+++ will become a home for Vietnam’s contemporary performance art scene. Hosting local and international artists, the space will act as a hub for experimentation in the form of workshops, artist talks, and performances, with a focus on interactivity and an environment that is malleable, organic and open to play.

Phụ Lục (The Appendix Group) from Hanoi will be our artists in residence throughout the six-month period, acting as an anchor for the performance program. Their four core members Nguyễn Huy An, Vũ Đức Toàn, Nguyễn Song and Ngô Thành Bắc are renowned for enacting minimalist and contemplative scenes, using everyday objects in public spaces to evoke personal, social and cultural concerns.

Indonesian artist Aliansyah Caniago will complete a durational performance during his one-month residence. He is a painter and performance artist concerned with activism and social realism in public space. He has done interventions and site-specific projects fostering an art that could blend in with society, entering conflicted spaces creatively and working with communities to repair the damaged environment through art. Often asking public participation, he invites his audiences to actively get involved in the process of his art making, installations, and durational performances.

Enkhbold Togmidshiirev from Mongolia and Psyper Lab from Hanoi will also be stationed at MoT+++ for residencies of three and two weeks respectively. Togmidshiirev, raised in a nomadic family, explores local traditions through performance. He has employed cultural objects such as a circular tent (ger) to animate narratives and engage in myth-telling. Psyper Lab too seeks to generate a sensory and immersive experience by visualising emotion in a space, illuminating the intangible world of psychology through props and dramatization.

Other confirmed participating artists include Bill Nguyễn, Cam Xanh, Nguyễn Thuỷ Tiên, Karma Hương, Mai Anh Le and Lap Xuan.

The performance plus program will include performances, workshops and artists talks, and will continue to evolve in the coming months, enabling an art that is never static and refuses to settle. Please contact us at info@motplus.xyz or via Facebook (https://www.facebook.com/MoTplus.xyz/) if you are an artist interested in collaborating or would like more information.

artists:

The Appendix Group (Phụ Lục), main resident artists, based in Hanoi, Vietnam  read more

Aliansyah Caniago, resident artist, based in Bandung, Indonesia  read more

Lai Dieu Ha and Psyper Lab, based in Hanoi, Vietnam, in-resident artists read more

Enkhbold Togmidshiirev, based in Mongolia  read more

Bill Nguyen, based in HCMC, Vietnam, guest artist

Nguyen Thuy Tien, based in HCMC, Vietnam, guest artist

Karma Huong, based in HCMC, Vietnam, guest artist

Contemporary dancer Moon Moon, based in HCMC, Vietnam, guest artist

List of artists will be updated as the program develops

Từ tháng Ba đến tháng Tám năm 2018, MoT +++ sẽ trở thành ngôi nhà chung của nghệ thuật trình diễn đương đại tại Việt Nam. Giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, không gian này sẽ hoạt động như một trung tâm trải nghiệm dưới dạng hội thảo, thảo luận và trình diễn, với trọng tâm là tạo sự tương tác và một môi trường linh hoạt, có tổ chức và cởi mở.

Nhóm Phụ Lục đến từ Hà Nội sẽ là những nghệ sĩ lưu trú và đóng vai trò nòng cốt trong chương trình tập trung sáu tháng vào nghệ thuật trình diễn này. Bốn thành viên chính của nhóm là Nguyễn Huy An, Vũ Đức Toàn, Nguyễn Song và Ngô Thành Bắc được biết đến với các trình diễn tối giản và đầy suy tư, sử dụng các vật dụng hàng ngày trong đời sống để gợi lên những vấn đề cá nhân, xã hội và văn hoá.

Nghệ sĩ Aliansyah Caniago đến từ Indonesia sẽ hoàn thành một trình diễn kéo dài trong thời gian lưu trú một tháng của anh tại MoT+++. Aliansyah là một hoạ sĩ và một nghệ sĩ trình diễn quan tâm tới chủ nghĩa tích cực và chủ nghĩa hiện thực xã hội trong không gian công cộng. Aliansyah đã thực hiện những can thiệp và các dự án nghệ thuật cụ thể tại địa phương nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật có thể hoà quện cùng xã hội, tiếp cận các không gian đầy mâu thuẫn một cách sáng tạo và làm việc cùng với các cộng đồng để khôi phục môi trường bị hư hại thông qua nghệ thuật. Thường yêu cầu sự tham gia của công chúng, nghệ sĩ mời khán giả tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình, các sắp đặt, và các trình diễn kéo dài.

Nghệ sĩ Enkhbold Togmidshirev đến từ Mông Cổ và nhóm Psyper/Lab đến từ Hà Nội cũng sẽ lần lượt lưu trú tại MoT+++ trong ba tuần và hai tuần. Togmidshirev, lớn lên trong gia đình du mục, khám phá những truyền thống địa phương qua trình diễn. Nghệ sĩ sử dụng các vật thể có tính văn hoá như một chiếc lều hình tròn để thổi sinh khí vào các tự truyện và tham gia vào việc kể chuyện thần thoại. Nhóm Psyper/Lab tìm kiếm để nuôi dưỡng những kinh nghiệm cảm nhận bằng các giác quan sâu sắc bằng cách thị giác hoá cảm xúc trong không gian, làm sáng tỏ thế giới phi vật thể của tâm lý thông qua các đạo cụ và nghệ thuật kịch.

Các nghệ sĩ khác tham gia vào chương trình là Bill Nguyễn, Cam Xanh, Nguyễn Thuỷ Tiên, Karma Hương, Lập Xuân và Mai Anh Lê.

Chương trình ‘performance plus’ bao gồm trình diễn, thảo luận và nghệ sĩ nói chuyện và sẽ tiếp tục phát triển trong những tháng tới, thể hiện rằng nghệ thuật không bao giờ ngừng chuyển động và đứng yên. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@motplus.xyz hoặc qua Facebook của chúng tôi (https://www.facebook.com/MoTplus.xyz/) nếu bạn là một nghệ sỹ muốn hợp tác hoặc muốn biết thêm thông tin.

các nghệ sĩ:

Phụ Lục (Hà Nội), các nghệ sĩ lưu trú chính

Aliansyah Caniago (Bandung, Indonesia), nghệ sĩ lưu trú

Lại Diệu Hà và nhóm Psyper Lab (Hà Nội), các nghệ sĩ lưu trú

Enkhbold Togmidshirev (Mông Cổ), nghệ sĩ lưu trú

Bill Nguyen (Tp. Hồ Chí Minh), nghệ sĩ khách mời

Nguyễn Thuỷ Tiên (Tp. Hồ Chí Minh), nghệ sĩ khách mời

Karma Hương (Tp. Hồ Chí Minh), nghệ sĩ khách mời

Nghệ sĩ múa đương đại Moon Moon (Tp. Hồ Chí Minh), nghệ sĩ khách mời

Danh sách nghệ sĩ sẽ được cập nhật thêm trong thời gian diễn ra chương trình

Artist Talk | DIY Sound Art Strategies | Arnont Nonguao (Mar 11, 2018)

Artist Talk | Discussing Performance Art I Aliansyah Caniago & Phu Luc (Mar 17, 2018)

Performance | sàn! | Cam Xanh and Lê Mai Anh (Mar 25, 2018)

Artist Talk & Performace | Discussing Performance Art II | Phu Luc (The Appendix Group) (Mar 25, 2018)

Collaborative Performance | Artists Talk (Apr 1, 2018)

MọT #5 | Sound Art Performance (Apr 3, 2018)

Performance Workshop | Phụ Lục (Apr 7, 2018)

Krossing Over Arts Festival (Apr 19, 2018)

Big Day of Performances | Happy Birthday Bill (May 6, 2018)

In Conversation | Enkhbold Togmidshiirev (May 11, 2018)

Performance | Cry for Father on Mother’s day – Salting the Pongour | Cam Xanh (May 13, 2018)

Performance | Da Lat | Enkhbold Togmidshiirev (May 14, 2018)

MọT #6 | Sound Art Performance (May 15, 2018)

Performance | Enkhbold Togmidshiirev (May 19, 2018)

Performance | Nhân Duyên | Predestined | Karma Hương (Jun 3, 2018)

Performance | Maria Sowter (Jun 10, 2018)

Artist Presentation | Lap Xuan (Jun 10, 2018)

Performance | Half Full Half Empty | Lap Xuan (Jun 23, 2018)

Performance | Lại Diệu Hà (Jun 23, 2018)

MọT # 7 | Sound Art Performance (Jun 23, 2018)

Artist Presentation | Perrine Lievens (Jun 24, 2018)

Artist Presentation | Lại Diệu Hà (Jun 28, 2018)

Big Day of Performances # 2 (Jul 22, 2018)

Open Studio | Ngô Thành Bắc (Jul 22 – Aug 3, 2018)

MoT # 8 | Amoeba (Aug 11-13, 2018)

Installation | Room 19.05 | Phụ Lục (The Appendix Group) (Sep 8, 2018)

Artist Presentation | Phụ Lục (The Appendix Group) (Sep 9, 2018)