‘She’, an international arts collaboration exploring the construct of femininity among 3 separate art spaces across 3 continents: Sweet ‘Art (London, UK) – Sao La (Saigon, Việt Nam) – Little Pink Monster (Texas, USA), is a project inaugurated and organized by Sao La.

A part of SHE, a project initiated by Sweet ‘Art, the exhibition showcases outcomes of an artistic international exchange, where replications of same curated artworks will simultaneously be displayed in SHE exhibitions at partnering galleries: Sweet ‘ Art in London, UK and the LPM Gallery, Texas, USA, together with collaborative works between artists from UK and Vietnam and original works by Saigon-based artists.

‘She’ appears in a sudden wink, not to define or enforce but to feel and experience Femininity through self-meditation.

Artists in Vietnam:
Ngô Đình Bảo Châu . Nguyễn Thúy Hằng . Lêna Bùi . Nguyễn Vương Phương Thảo . Nguyễn Hữu Trâm Kha . Nguyễn Uyên Minh . Xuân Hạ . Trần Phương Thảo . Đỗ Nguyễn Lập Xuân . Nguyễn Kim Tố Lan . Nguyễn Hiền . Karma Huong . Duc Flyingbay . Huỳnh Công Nhớ

She is on 30th (Saturday) and 31st (Sunday) of July
* July 30th
18h: opening reception
19h: performance “it’s great to be a girl” by 3xu.tattoo và Duc Flyingbay

* July 31st
21h: intimately launching LAN, a short film by Huynh Cong Nho
22h: online meeting and interacting with Sweet ‘ Art and Little Pink Monster

Learn more about SHE: http://www.wearesweetart.com/

With the support of Sweet ‘Art and Corrina Eastwood in initializing and linking Sao La to such a great project.

Location: 103 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City

 

Nàng, nơi nữ tính được khám phá qua sự hợp tác quốc tế của ba không gian ở ba châu lục khác nhau: Sweet ‘Art (Anh) – Sao La (Việt Nam) – Little Pink Monster Gallery (Mĩ), là một dự án được khởi xướng và tổ chức bởi Sao La.

Bắt nguồn từ She, dự án do Sweet ‘ Art khởi xướng, triển lãm bao gồm những mảnh ghép giao lưu từ cả ba nơi cùng các tác phẩm của nghệ sĩ địa phương và các tác phẩm hợp tác xuyên lục địa giữa các ‘nàng’ nghệ sĩ Anh Quốc và Việt Nam.

Nàng là một sự xuất hiện bất ngờ và ngắn ngủi, không nhằm để định nghĩa hay khẳng định Nữ tính mà chỉ qua cảm nhận và trải nghiệm của bản thân.

Nghệ sĩ Việt Nam:
Ngô Đình Bảo Châu . Nguyễn Thúy Hằng . Lêna Bùi . Nguyễn Vương Phương Thảo . Nguyễn Hữu Trâm Kha . Nguyễn Uyên Minh . Xuân Hạ . Trần Phương Thảo . Đỗ Nguyễn Lập Xuân . Nguyễn Kim Tố Lan . Nguyễn Hiền . Karma Huong . Duc Flyingbay . Huỳnh Công Nhớ

Chương trình triển lãm vào ngày 30 (thứ Bảy) và 31 (Chủ Nhật) tháng Bảy
* ngày 30/7
18g: tiệc nhẹ
19g: trình diễn Là Con Gái Thật Tuyệt của 3xu.tattoo và Duc Flyingbay

* ngày 31/7
21g: ra mắt thân mật phim ngắn LAN của nhà làm phim trẻ Huỳnh Công Nhớ
22g: cầu truyền hình (giao lưu và tương tác trực tuyến) với Sweet ‘ Art và Little Pink Monster

Xem thêm về dự án She của Sweet ‘Art: http://www.wearesweetart.com/

Với sự hỗ trợ của Sweet ‘Art và Corrina Eastwood đã tổ chức và kết nối Sao La với dự án thú vị này.